Verzekering

De schoolverzekering

Voor al onze scholen is er een polis Burgerlijke Aansprakelijkheid - Lichamelijke schade afgesloten via IC Verzekeringen nv

Waarborgen van de verzekering

Burgerlijke Aansprakelijkheid

Dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid die de school (bestuursorgaan), directieleden, personeel, aangestelden, leerlingen en vrijwilligers kunnen oplopen voor schadegevallen die veroorzaakt worden in het schoolleven of door goederen die in het schoolleven gebruikt worden.

Met schoolleven wordt bedoeld:

Het gehele schoolleven intra en extra muros, tijdens en na de lesuren alsook tijdens de opvang, zelfs gedurende de verlofdagen en vakanties in België of in het buitenland, zonder een andere algemene beperking dan:

 • wat de leerlingen betreft, dat zij onder toezicht staan  of moeten staan van de instelling;
 • wat de directie en het personeel betreft, dat zij zich bevinden in de uitoefening van hun normale dienst.

De activiteiten die uitsluitend op persoonlijk initiatief van de leerlingen en/of van de personeelsleden plaatsvinden vallen dus niet onder de gewaarborgde schoolactiviteiten.

In geval van samenloop met de verzekering BA-Familiale of BA Gezin die de aansprakelijkheid van de leerlingen dekt is er prioritaire tussenkomst door de verzekering BA-Familiale. Indien er geen polis BA-Familiale is (verklaring op eer zal gevraagd worden), en de schoolverzekering toch moet tussenkomen, zal er per schadegeval eenzelfde franchise toegepast worden als in de verzekering BA Familiale.

De burgerlijke aansprakelijkheid van de leerlingen op de schoolweg is niet verzekerd. De schoolweg is het normale traject dat de verzekerde moet afleggen om zich van zijn verblijfplaats te begeven naar de plaats waar de schoolactiviteit plaatsvindt en omgekeerd. Het begrip ¢schoolweg¢ wordt geïnterpreteerd naar analogie met het begrip ¢weg van het werk¢ zoals vastgesteld in de arbeidsongevallenwetgeving.

Lichamelijke Ongevallen

In geval de burgerlijke aansprakelijkheid niet betrokken is, of in geval de rechthebbenden verzaken deze in te roepen, waarborgt de verzekeraar bij een ongeval dat de leerlingen of de vrijwilliger overkomt tijdens het schoolleven of op de schoolweg :

 • de terugbetaling van de kosten voor geneeskundige verzorging en van de aanverwante kosten
 • een vergoeding ingeval van overlijden of van blijvende ongeschiktheid.

Een ongeval is de aantasting van de lichamelijke integriteit/gaafheid veroorzaakt door een plotse gebeurtenis.

Eerst dient het ziekenfonds haar aandeel aan de ouders terug te betalen, berekend volgens de verstrekte medische prestaties en de van kracht zijnde tarieven van het ZIV.  Daarna geeft de schoolverzekering een aanvullende vergoeding.

Komen in aanmerking voor vergoeding:

 • de kosten voor geneeskundige verzorging op doktersvoorschrift
 • de kosten voor aangepast vervoer dat nodig is voor de behandeling
 • de kosten voor prothesen en orthopedische toestellen, alsook de kosten van vervanging of herstelling van prothesen of orthopedische toestellen voor zover de beschadiging ervan gepaard ging met een verzekerd ongeval; de terugbetaling van de kosten voor tandprothesen is beperkt.
 • de accidentele schade aan brillen is gedekt voor zover deze gedragen werden op het ogenblik van een ongeval dat zich heeft voorgedaan tijdens het schoolleven.  Op de weg van en naar de school zal de waarborg enkel gelden indien de beschadiging gepaard gaat met samengaande lichamelijke letsels.
 • de repatriëring- en opsporingskosten van de getroffen persoon.  Voor repatriëring is een medisch attest vereist.
 • de werkelijke begrafeniskosten.

Medische prestaties die niet opgenomen zijn in de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen, dienen te zijn voorgeschreven voor een geneesheer en worden beperkt vergoed.

In geval van blijvende invaliditeit wordt de vergoeding berekend door het verzekerde bedrag met de graad van invaliditeit te vermenigvuldigen.  Deze graad wordt bepaald door een raadsdokter onder verwijzing naar de Officiële Belgische Schaal der Invaliditeit in voege op het ogenblik van de consolidatie.

Uitsluitingen

Van de waarborg  ‘Burgerlijke aansprakelijkheid’ zijn onder meer uitgesloten

 • de persoonlijke aansprakelijkheid van een verzekerde die 16 jaar geworden is voor schadegevallen veroorzaakt door opzet of door een van de volgende gevallen van zware fout:
  • schadegevallenveroorzaaktineenstaatvandronkenschapofineengelijkaardigetoestanddoorhetgebruik vanandere producten dan alcoholische dranken;
  • schadegevallenveroorzaaktnaaraanleidingvanhetplegenvangeweldoppersonenofhetkwaadwilligbeschadigenof ontvreemden van goederen;
 • schade aan goederen onder bewaking;
 • de aansprakelijkheid en/of vergoedingen die onderworpen zijn aan een wettelijk verplicht gestelde verzekering.

Van de waarborg ‘Lichamelijke Ongevallen’ zijn onder meer uitgesloten:

 • verergeringen van de gevolgen van een ongeval die te wijten zijn aan een ziekte of een lichaamsgebrek die voor het ongeval reeds bestonden;
 • kosten en honoraria die het gevolg zijn van behandelingen van louter esthetische aard;
 • kosten en honoraria naar aanleiding van revalidatie die noch functioneel noch motorisch zijn;
 • zelfdoding en de gevolgen van poging tot zelfdoding;
 • ongevallen door opzet of een van de volgende gevallen van zware fout van de getroffen persoon:
  • ongevallen te wijten aan dronkenschap of aan een gelijkaardige toestand die het gevolg is van het gebruik van andere producten dan alcoholische dranken;
  • ongevallen die gebeuren tijdens het plegen van geweld op personen of tijdens het kwaadwillig beschadigen of ontvreemden van goederen;
  • ongevallen die gebeuren tijdens de vrijwillige blootstelling aan een uitzonderlijk en overbodig gevaar; ongevallen ingevolge het redden van personen, dieren of goederen blijven evenwel gedekt;
 • ongevallen waarop artikel 29bis van de wetgeving aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (zwakke weggebruiker) van toepassing is.

Er is eveneens geen dekking voor:

 • ongevallen te wijten aan het privé-initiatief of veroorzaakt door handelingen in strijd met de voorschriften en de richtlijnen door het aansprakelijk bestuur verstrekt;
 • activiteiten waarvan de leerlingen het bestaan en de mogelijkheid tot deelname vernomen hebben op school (bv. via folders), maar die niet uitdrukkelijk mede door de school georganiseerd werden, en derhalve niet onder de verantwoordelijkheid en de aansprakelijkheid van de school vallen.
 • ongevallen door leerlingen veroorzaakt aan derden buiten schoolverband.
 • materiële schade en/of lichamelijk letsel, buiten de schoolgebouwen door leerlingen veroorzaakt aan derden en waarvoor de ouders burgerlijk verantwoordelijk worden gesteld.
 • schade berokkend aan derden bij aanwending van motorvoertuigen.    

Aangifte van een ongeval

Wat moet je doen indien je/ jouw kind het slachtoffer werd van een ongeval

 • de school
 • zo vlug mogelijk op de hoogte brengen van het ongeval
 • in het bezit stellen van een ingevuld geneeskundig getuigschrift
 • op de hoogte houden van de verdere evolutie van het ongeval,
 • een uitgavenstaat met de kosten bezorgen
 • zo snel mogelijk de mutualiteit op de hoogte brengen;
 • indien het ongeval veroorzaakt werd door een andere persoon, aangifte doen bij jouw verzekeraar BA familiale of BA gezin.

Vrijwilligers

De organisatie, VZW heeft een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid, van de organisatie en de vrijwilliger. 

Een bijkomende verzekering tot dekking van de lichamelijke schade tijdens de uitvoering van een vrijwilligersactiviteit of op weg van en naar de activiteit werd eveneens afgesloten.